top of page

Regulamin Wizyt

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania 
z usług świadczonych w Salonie So Beautiful_, zwanego dalej „Salonem”.

 2. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od 9:00 do 21:00 a w soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

 3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.

 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.


§ 2
Definicje

 

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

 6. Usługodawca – oznacza:


So Beautiful Marta Błasiak, Magdalena Jaworska spółka cywilna, adres: ul.Michała Drzymały 5 lokal 1, NIP: 534-261-52-56, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: adres e-mail: _______________________________, numer telefonu: _____________________________.

 


§ 3
Klienci

 

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.

 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy 
o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.


§ 4
Świadczone usługi

 

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym w Salonie oraz na stronie internetowej www.sobeautiful.pl

 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.

 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż dwa razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.


§ 5
Spóźnienia

 

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, 
w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu minut.

 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do piętnastu minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.

 4. W przypadku spóźnienia powyżej piętnastu minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin.

 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.


§ 6
Płatności

 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.

 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:

 4. Płatność gotówką

 5. Płatność kartą

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 7
Standardy pracy Salonu

 

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku

 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych 
i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 8
Obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

a.)  przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
b.) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
c.) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań 
do wykonania Zabiegu oraz

     zaleceń pozabiegowych,
d.) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
e.) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.


§ 9
Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu 
w Salonie w dowolnej formie.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia 
i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.


§ 10
Dane osobowe


Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.


§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.

 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – 
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.

 4. Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.

 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.

 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone 
z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  ______________________


 


 
                                                                                                                                                               

 

bottom of page